Progression

WotLK:

  • OS 25 - 1/1 (3 Drake)

  • EoE 25 - 1/1

  • Naxx 25 - 15/15

Retail:

  • Heroic Sepulcher - 11/11 (AOTC)